Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
 1. Informacje o przedsiębiorcy.

 

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.tkaniny24h.com (zwany również: Sklepem), jest własnością Tkaniny24h Wiesławy Zawartki z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Lubelskiej 17,
  4-219 Sosnowiec NIP: 6441730794 , Regon:243380129 Kontakt: adres email. tkaniny24h@wp.pl telefon 506090223

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa
  w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
  W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.tkaniny24h.com

 9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych
  i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.

 11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
  Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

 12. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu,
  a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

 

 1. Rejestracja konta.

 

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.

 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. hasło zabezpieczające konto Klienta
  w Sklepie, adres email, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie PESEL. W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu email oraz hasła.

 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

 1. Realizacja zamówienia.

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone
  w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

 2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 5 albo bez logowania wypełniając formularz zamówienia zawierający Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie PESEL i uwagi do zamówienia.
  W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 3. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

 4. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone 
  w złotych polskich (PLN).

 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 7. Sklep wystawia fakturę vat lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.

 8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

 1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

 2. jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;

 1. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest
  o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.

 2. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.

 

 1. Płatność i dostawa

 

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

 1. Za pobraniem przy odbiorze towaru;

 2. Przelewem na rachunek bankowy: 94 1050 1360 1000 0091 3989 3128

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dni roboczych do 7 dni roboczych.

 2. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., In Post Sp. z o. o lub firmy kurierskiej.

 3. Ceny i warunku dostawy towaru znajdują się na stronie, tkaniny24h.com

 4. W przypadku dostawy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

 5. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
  z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 

 

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty
  e-mail.

 2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania produktu.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),

 2. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres ADRES

 3. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.

 5. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

 6. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK.

 

 1. Reklamacje

 1. Sklep zapewnia dostawę produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres: Wiesława Zawartka TKANINY 24H,ul.Lubelska 17/11, 41-219 SOSNOWIEC, Polska

 3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

 4. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

 2. Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
  z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

 1. Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

 2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

 4. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

 5. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. 1. Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

 

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

 

 1. Newsletter

 

 1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.

 2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.

 3. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail lub numer telefonu komórkowego oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

 4. Klienci zarejestrowani mają dodatkową możliwość zdecydowania o otrzymywaniu newslettera w momencie dokonywania rejestracji.

 5. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.

 6. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany
  w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter lub pisząc na adres email Sklepu
  z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newsletter Sklepu.

 7. Osoba zamawiająca subskrypcję Newletter akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.

 

 1. Zmiana Regulaminu

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta
  w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia
  w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 XI.  Ochrona danych osobowych


1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego. 3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy
towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

 

XII.   Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Umowa pomiędzy Klientem, a Sklepem zawierana jest w języku polskim.

 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są
  i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest
  w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 5. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Serwis www.tkaniny24h.com (zwany również: Sklepem Internetowym), jest własnością Tkaniny24h Wiesławy Zawartki z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Lubelskiej 17,
4-219 Sosnowiec NIP: 6441730794 , Regon:243380129 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów tegoż Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej: tkaniny24h@wp.pl telefon 506090223

 1. Dane zbierane przez sklep internetowy

 1. Dane zbierane podczas rejestracji oraz transakcji zakupu: Każdy Klient rejestrując się
  w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym, Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz opcjonalnie PESEL. W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 2. Dane zbierane automatycznie: Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), system „Google Analytics”. Ponadto Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres IP oraz adres e-mail, którzy skontaktują się za pośrednictwem strony www.tkaniny24h.com
  ze Sklepem Internetowym.

 

 1. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Tkaniny24h Wiesława Zawartka z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Lubelskiej 17,
  4-219 Sosnowiec NIP: 6441730794 , Regon:243380129 Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele w celu realizacji zamówienia.

 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
  Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

 6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem
  i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

 7. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 

 

 1. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje
  w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 2. Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

 3. Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

 

 1. Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm).

 2. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie.

 3. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta.

 1. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.

 2. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

 3. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

 1. użytkownik wyrazi na to zgodę lub;

 2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;

 3. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

 

 

 1. Polityka plików „cookies”

 1. Pliki „cookies” tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również
  w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.

 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

 

4. Zgody

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 25 maj 2018r, o ochronie danych osobowych przez TKANINY24H WIESŁAWA ZAWARTKA, 41-219 SOSNOWIEC UL.LUBELSKA 17/11.

 

Wyrażam na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez TKANINY24H WIESŁAWA ZAWRTKA , 41-219 SOSNOWIEC UL. LUBELSKA 17/11

 

POLITYKA SKLEPU

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest TKANINY24H WIESŁAWA ZAWARTKA z siedzibą w Sosnowcu ul. Lubelska 17/11, NIP: 644-173-07-94 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres .

 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

 3. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter, 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tkaniny24h@wp.pl

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl